สารจากคณะกรรมการบริษัท

h corporate

สารจากคณะกรรมการบริษัท


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันได้แก่ สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของประเทศลดลงร้อยละ 3.2 อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐมีการขยายตัวเล็กน้อย และการลงทุนของภาคเอกชนเติบโตร้อยละ 2.8 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2561

อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ แต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ต่างตั้งใจร่วมมือกันผสานความคิดและทุ่มเทในการสู้กับปัญหาและอุปสรรคเคียงข้างกัน จนแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสำเร็จมากกว่าปัญหา และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ดำเนินโครงการใหม่ ๆ และบริการต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมกว่า 10,850 ล้านบาท ทำให้มีรายได้ในปี 2562 อยู่ที่ 9,108 ล้านบาท สูงกว่าในปี 2561 ราว 1,400 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่รอการรับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 2562 กว่า 10,100 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 และจะมีการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน และภาครัฐดีกว่าปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3.2 และ 4.8 ตามลำดับ ถึงแม้ว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะมีความล่าช้า แต่ยังคาดการณ์ว่าตลาดเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ และดิจิทัล จะยังคงมีการเติบโตได้ดี จากปัจจัยในการเข้าสู่ Digital Economy ของประเทศ การเติบโตของแพล็ตฟอร์มดิจิทัลของบริการต่าง ๆ และองค์กรมากมายที่กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดความหลากหลายของดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2563 จึงเป็นปีที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจมากมาย

ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจึงมีเป้าหมายร่วมกัน (One Goal) และร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (One Team) ในการนำเสนอโซลูชันส์ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคุณค่าที่ให้กับลูกค้าอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนช่วยสิ่งเสริมให้ลูกค้าเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันและให้บริการผู้ใช้งานให้เป็นเลิศ ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทจึงพัฒนาความสามารถของบุคลากรและผลักดันให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตรชั้นนำ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ภายใต้มาตรฐานระดับสูง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความพร้อมรับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และพันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดจะได้สร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่า เราจะร่วมกันยกระดับและสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสื่อสาร สนเทศ และดิจิทัล ให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน


(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)
ประธานกรรมการ