สารจากคณะกรรมการบริษัท

h corporate

สารจากคณะกรรมการบริษัท


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการหดตัวอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก รวมถึงการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีผลรุนแรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม จึงมีความห่วงใยคนไทยทุกคน และเป็นกำลังใจให้กับ ทุกภาคส่วนในการก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบอุปกรณ์สื่อสาร ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด เช่น แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) การผ่อนปรนให้ความช่วยเหลือคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการดูแลพนักงานเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมทุกคน ที่ได้ผนึกกำลังและร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจในสภาวะปกติ แม้จะมีรายได้รวมต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา แต่ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 5,510 ล้านบาท และยังรักษามาตรฐานบริการที่ได้ให้กับลูกค้า ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 สำหรับคุณภาพงานบริการ มาตรฐาน ISO 20000 สำหรับการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน CMMI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินระดับดีเลิศ (Excellent) ด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะเริ่มมีการฟื้นตัวและคาดว่าจะมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.8 โดยมาจากการลงทุนและการบริโภคของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า รวมถึงมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายในประเทศของภาครัฐ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยว  ต่างชาติจะลดลงกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงต้องประเมินถึงประสิทธิภาพและจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีน ในระยะต่าง ๆ ต่อไป สำหรับตลาดเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ และดิจิทัลในปี 2564 จะสามารถเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้เทคโนโลยีในองค์กรต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานกับคู่ค้าทางออนไลน์ที่มากขึ้น และการทำงานจากที่บ้านของพนักงาน อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจต่าง ๆ สูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้หลายองค์กรเร่งปรับเปลี่ยนในลักษณะ Digital Transformation มากขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนด้านเทคโนโลยี 5G ของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และการสนับสนุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่องต่อนโยบาย เช่น Thailand 4.0 การสนับสนุนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนมากมายให้กับบริษัท

ด้วยแนวคิดด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และเป้าหมายที่มีร่วมกัน (One Goal) ประกอบกับความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ (One Team) จะทำให้บริษัทก้าวผ่านอุปสรรคในช่วงเวลาที่สำคัญ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงนำเสนอโซลูชันที่จะสนับสนุนลูกค้าและองค์กรผู้ใช้งานให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการและความคาดหวัง และที่สำคัญบริษัทจะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งควบคู่ไปกับการ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกการดำเนินงานของบริษัท ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการตอบแทนทุกความเชื่อมั่นนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด        จะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโซลูชันด้านดิจิทัล มาร่วมกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน


(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)
ประธานกรรมการ